תקנון ותנאי שימוש יקב גלאי

תנאי שימוש אלו מעודכנים ליום 10.10.2021 

מבוא

 1. הסכם זה (“תנאי השימוש“, או “ההסכם“) מסדיר את מערכת היחסים שבין יקב גלאי, בעל אתר האינטרנט  (להלן: “האתר“) או חליפיהם (להלן: “יקב גלאי“, “החברה“, “בעלי האתר” ו/או “אנחנו“), לבין המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש“, “המזמין” ו/או “אתה” ו/או “הלקוח”) ביחס לגלישה, לרכישה ו/או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין המשתמשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
 2. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו טרם שימושך באתרנו, משום שגלישה או שימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינך, הנך נדרש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 3. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 4. התקשרות וביצוע הזמנה באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה, הנך מצהיר כי הנך בן 18 ומעלה. ככל שאינך בן הגיל האמור, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט. 
 5. האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע ולהפך; האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע ולהפך.

 

הודעות וכיצד לפנות אלינו

 1. כיצד ניתן לפנות אלינו – ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעת לאתר, באמצעות כתובת הדוא”ל: [galai.winery@gmail.com)
 2. כיצד אנו יכולים לפנות אליך – באם נצטרך לפנות אליך מכל סיבה שהיא (לרבות שינויים, עדכונים ואישורים ככל שיהיו בכל הנוגע לשימושך באתר) נעשה זאת באמצעות שיחת טלפון או באמצעות הודעה למספר הטלפון אשר סיפקת לנו ו/או באמצעות אימייל לכתובת הדוא”ל אשר סופקה על ידך ברישומך לאתר/

 

השירותים שלנו

.8 אתר אינטרנט באמצעותו תוכלו לבצע הזמנת יינות ומוצרים נלווים, לרבות רכישת יינות ורכישת מוצרים נלווית אחרים ונוספים (להלן: “הזמנה“), אשר משווקים על ידי יקב גלאי וכמו-כן, להירשם לאירועים שונים שהינם בתשלום אשר מפורסמים באתר ובנוסף, להירשם למועדון לקוחות של היקב למטות שונות כפי שיפורסם (להלן: “השירותים“).

 1. יקב גלאי רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר, את מגוון השירותים ו/או השירותים הניתנים דרך האתר, וכן את מגוון/רשימת המוצרים המשווקים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש. 
 2. מובהר בזאת כי יקב גלאי רשאי לשנות את אופן הצגת המוצרים באתר וכי תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את יקב גלאי.

 

השימוש באתר

 1. ייתכן ורכישת מוצרים דרך האתר יהיו כפופים לשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע הזמנה באתר, לרבות ומבלי להגביל, מילוי שאלון וכן להימצאות בטווח שירות המשלוחים של יקב גלאי.
 2. למען הסר ספק, רכישת מוצרים ואספקתם על ידי יקב גלאי תתאפשר רק בטווח שירות המשלוחים המפורט באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או מניעה כל אחרת המונעת את אספקת המוצרים כאמור. יקב גלאי שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את טווחי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. יקב גלאי שומר לעצמו את הזכות לקבוע (וכן לשנות מעת לעת) את המחיר המינימלי הנדרש לכל הזמנה המבוצעת דרך האתר, לרבות מחירי השילוח.  
 4. 14. שימוש באתר על ידי לקוחות מזדמנים:

     14.1. האתר שלנו מציע יינות ומוצרים נוספים לרכישה על דרך של התאמה אישית, אשר עושים שימוש שאינו על בסיס תקופתי בשירותים, (להלן: “לקוחות שאינם מנויים“) ישירות לביתם או לכל כתובת אחרת שתסופק אשר נמצאת בטווח שירות המשלוחים.

     14.2. כלקוח שאינו מנוי, ייתכן והשירותים באתר לא יהיו כפופים ליצירת חשבון משתמש, כך שייתכן ותוכל לבצע הזמנה גם כ”אורח” אך תידרש לספק את כתובתך לשם השלמת המשלוח. במידה ותרצה לבצע הזמנה כאורח ייתכן ותאלץ למסור פרטים מזהים נוספים, לרבות שם, כתובת, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום (אשר לא ישמרו אצל החברה, אלא אצל ספק צד ג’ שלה) על מנת שנוכל לספק לך את ההזמנה. כמו כן, לצורך ביצוע ההתאמה האישית, גם כלקוח שאינו מנוי, תיאלץ למלא שאלון.

 1. השימוש והאחסון של פרטים אלו יהיו בהתאם לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות שלנו, ולפי כל דין.
 2. מובהר בזאת שבעת ביצוע ההזמנה, ייתכן ותידרשו להציג תעודת זהות לצורך וידוא גיל הלקוח.  

 

דיוור שיווקי

 1. בכפוף לאישור המשתמש ובהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת“), יקב גלאי רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח לך עדכונים בדואר אלקטרוני, בפקס ו/או במסרונים  (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת.
 2. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע ליקב גלאי על סירובך לקבל דברי פרסומת על ידי משלוח הודעה סירוב והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח יקב גלאי ו/או מי מטעמו.

 

רישום וניהול חשבון משתמש

 1. יקב גלאי שומר על זכותו למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, ו/או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר ו/או כאמור, בשל כל סיבה סבירה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. מובהר כי אף שהחברה עושה ככל שביכולתה לאבטח את חשבונות המשתמשים, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 3. באחריותו הבלעדית של המשתמש להקפיד על שמירת סיסמאות וקודי הגישה לחשבון המשתמש שלו בחשאיות מוחלטת ולמסרם רק למורשים מטעמו. בכל מקרה של חשש כי סיסמא או קוד גישה נחשפו, מוטלת האחריות הבלעדית על המשתמש להיכנס לחשבון המשתמש שלו להחליף את הסיסמה ו/או הקוד שנחשף.
 4. המשתמש מתחייב להודיע ליקב גלאי באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

 

תנאי שימוש כלליים

 1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות בלתי ראויות באתר, לרבות ומבלי להגביל, הפעולות הבאות:

     24.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

     24.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

     24.3. ביצוע הנדסה חוזרת לאתר או לשירותיו, או כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

 1. יקב גלאי  שומר לעצמו את הזכות למנוע את שירותי האתר (לרבות רכישת מוצרים ואף ביטול הזמנה שבוצעה) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, בכל עת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

תשלומים 

 1. תשלום דמי ההזמנה ודמי המשלוח ייעשה בהתאם למחירי המוצרים ו/או השירותים אשר מפורסמים באתר ובכפוף למחיר הסופי אשר יקבע בעת אישור ההזמנה, או בכל דרך אחרת אשר הוסכמה בינך לבין החברה.
 2. אנו מקבלים תשלום בכרטיסי אשראי בלבד באמצעות רכישה באתר אינטרנט זה ובנוסף – מקבלים גם תשלום באמצעות העברה בנקאית ללקוחות רשומים או רוכשים חדשים בהזמנה טלפונית בכפוף למדיניות אמצעי תשלום בהעברות.
 3. מובהר בזאת כי יקב גלאי יהיה רשאי לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר מעת לעת וכן את אופן התשלום להזמנות ו/או לשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 4. שינויים שיעשו במחירי המוצרים יכנסו לתוקף החל מרגע העדכון. מובהר כי הזמנה אשר טרם שולמה לאחר עדכון המחירים תחויב בהתאם למחירי המוצרים החדשים שיקבעו. במידה ושולמה ההזמנה אך טרם סופקה, המחיר שעל פיו תחויב ההזמנה יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.
 5. מחירי מבצע – מוצרים המוצגים במחירי מבצע באתר יסופקו במחיר המבצע למשתמש בכפוף לתוקף המבצע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש. יקב גלאי יהיה רשאי לשנות, להוסיף ולבטל המבצעים בכל שלב (כמו גם לשנות את תנאיהם מכל סיבה שהיא) בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. ייתכן וההזמנה תחייב את המזמין בדמי משלוח בסכומים ובתעריפים הנקובים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת. 
 7. אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי ויקב גלאי. 

 

אספקת המוצרים

 1. יקב גלאי יעשה את מירב המאמצים על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד שנקבע בכפוף לזמינות המוצרים וזמינות שירותי המשלוחים ובכפוף למדיניות מועדי האספקה שנכון לרגע כתיבת תקנון זה עומדת על עד 5 ימי עסקים לאספקה, בשעות יום עסקים ובתיאום הודעה טלפונית ללקוח לגבי מועד ההגעה אליו.
 2. מובהר כי כל המידע המצוי ו/או המוצע באתר בנוגע לזמני אספקת המוצרים (לרבות זמן ההגעה ליעד, משך המשלוח וזמן האספקה המשוער) מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטתו של יקב גלאי , הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה וכו’. זמני אספקת המוצרים כפי שצוינו באתר לא יהוו כל התחייבות מצד יקב גלאי והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד יקב גלאי ו/או חברת השילוח בקשר עם הנ”ל.
 3. במידה והמזמין או מי מטעמו אינו נמצא במועד האספקה אשר נקבע או מכל סיבה שהיא, במען שסופק בהזמנה על ידי המזמין, ובמענה טלפוני של המזמין, והמזמין לא ענה ו/או לא אישר השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, תוחזר ההזמנה למוקד המשלוחים של יקב גלאי ויתואם מועד אספקה בשנית. לא מן הנמנע כי במשלוח הנוסף כאמור ייתכן והמזמין יחויב בדמי משלוח נוספים – הכל בהתאם לנסיבות. 
 4. ככל שאושרה על ידי המזמין השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, המזמין מאשר ומסכים כי ליקב גלאי  אין ולא תהיה כל אחריות בגין המוצרים ו/או טיבם.
 5. אי עמידה באספקת המוצרים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המזמין, בכל דרך שהיא, מחובת התשלום בגין ההזמנה ודמי המשלוח.
 6. מובהר בזאת כי יקב גלאי  לא יהיה אחראי על הזמנות שלא נמסרו במידה והמזמין מסר פרטי התקשרות שגויים, או לחלופין במידה ולא היה ניתן ליצור קשר עם המזמין, או במידה והמזמין ביקש ואישר להשאיר עבורו את הסחורה במקום מסויים אחר, ו/או בכתובתו מבלי למסרה לאיש ו/או במקרה שהמזמין ביקש להשאיר/למסור את הסחורה לאדם אחר בעבורו.

 

ביטול עסקאות, החזרת מוצרים ושינוי הזמנה

 1. בכפוף לבחינת כל מקרה על ידי שירות הלקוחות של יקב גלאי ובכפוף להסכמתו:

     39.1. המזמין רשאי לבטל הזמנת מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורים כשזו לא נפתחה ו/או נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע עסקה. יקב גלאי יבחן את המוצרים שהוחזרו לו לרבות את תקינותם ובהתאם לכך יאשר ו/או ישלול החזר ו/או זיכוי.

     39.2. המזמין רשאי לבקש זיכוי בשל פגם במוצרים שלא נפתחו; זאת, בכפוף לכך שהמזמין ייצור קשר עם שירות הלקוחות של יקב גלאי  עד 48 שעות ממועד אספקת ההזמנה והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של יקב גלאי  ובהתאם לכל דין.

     39.3. ביטול הזמנה יכול שייעשה מרגע ביצוע ההזמנה ועד להעברת ההזמנה לידי שליח. ככל שתעלה דרישה לביטול ההזמנה לאחר הוצאת השליח, יישא המזמין בעלויות המשלוח ובעלות השבתו של המשלוח לידי יקב גלאי, והכל בכפוף לשיקול דעתו של יקב גלאי.

 1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות של יקב גלאי הינה בכפוף להוראות החזרת מוצרים וביטול הרכישה תעשנה בכפוף ובהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר התשכ”ח-1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986, ובכפוף להוראות שלהלן. 
 2. מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש או מוצרים שפג תוקפם, למעט מקרים בהם פג תוקף המוצר טרם הגעתו למזמין. 
 3. מובהר בזאת כי היה והמזמין פתח את אריזת המוצר או עשה בו כל שימוש, לא יהא הוא זכאי לזיכוי אלא אם המוצר שהתקבל סופק למזמין כאשר הוא מקולקל או פגום. 
 4. בכפוף לאמור לעיל, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחזרה, ביטול, החלפה או זיכוי כספי למזמין, לפי העניין, ככל שמחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 5. שינוי או עדכון ההזמנה יתאפשרו דרך האתר ובהתאם לשיקול דעתו של יקב גלאי , אשר תעשה את מירב המאמצים לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין, והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן. למען הסר ספק יקב גלאי איננו מתחייב לאפשר כל שינוי כאמור. היה ובקשת שינוי ההזמנה על ידי יקב גלאי  אושרה, ייתכן ויעודכנו המחירים בהתאם למחירים הקבועים באותה שעה באתר.
 6. מובהר כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר (שלא עקב פגם במוצר) תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בהסכם זה.

 

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. המזמין פוטר בזאת את יקב גלאי מכל אחריות לנזק מכל סוג (כהגדרתו להלן) העלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. לאור טבעם הייחודי של שירותינו, ועל אף ניסיוננו הרב, לא נוכל להבטיח כי המוצרים שהתקבלו אכן תואמים את טעמכם ורצונכם. עם זאת, אנחנו תמיד נשמח לשמוע אתכם, ונעשה את מירב המאמצים כדי שהמשתמשים שלנו יהיו מרוצים. 
 4. האחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים הנוספים המוצעים לרכישה באתר פרט למשקאות המוצעים לרכישה באתר חלה על אותם היצרנים/נותני השירות. כמו כן, הנתונים המופיעים על מוצרים ו/או שירותים נוספים הם נתונים אותם מפרסמים אותם יצרנים/נותני-שירות והם באחריותם הבלעדית.

 

המוצרים

 1. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים ו/או במידע אשר מופיע על גבי המוצרים. 
 2. בקשר עם אלרגניים, אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, יש לנהוג במשנה זהירות ולבחון בקפידה את המידע המופיע על גבי המוצר טרם השימוש בו. 
 3. תמונות המוצרים כפי שמופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

 .54אזהרה: חלק מהמוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת להיות מודעים כי צריכה מופרזת של אלכוהול מזיקה לבריאות ומסכנת חיים!

 

הגבלת אחריות לנזקים

 1. יקב גלאי אינו אחראי לנזק כלשהו לרבות נזק לגוף, חסרון כיס ו/או הפסד (להלן: “נזק מכל סוג”) שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת ביקב גלאי ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה, ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות ומבלי להגביל, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת המזמין.
 2. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס שייגרם לו, ליקב גלאי  ו/או לצד ג’ כלשהו בגין שגיאה שהמזמין ביצע בהזנת הנתונים למערכת, לרבות ומבלי להגביל, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מען למשלוח וכיוצא בזה.
 3. יקב גלאי  לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות ומבלי להגביל כתוצאה מכח-עליון לרבות מגיפות.
 4. מובהר כי יקב גלאי לא ישא בכל אחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו למשתמש. 
 5. יקב גלאי לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן, היבואן, המשווק ו/או נותן השירותים שלהם סיפק אותם ליקב גלאי או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים ובשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם ו/או בקיומם), והכל בכפוף לאחריות החלה על פי דין.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא ישא יקב גלאי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. ייתכן ומשתמשי האתר ייחשפו לפרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ המוצגות באתר. 
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, ליקב גלאי אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 3. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי יקב גלאי לא בחנה אתרים אלו ואיננה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של המשתמש.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות ותכני האתר נתונות ליקב גלאי ו/או למי מטעמו, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מיקב גלאי.
 2. האתר ותוכנו נועדו לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי; השימוש באתר ובתוכנו מוגבל אך ורק למטרות רכישת המוצרים ו/או השירותים המנויים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג את האתר, חלק ממנו ו/או תוכנו, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 3. כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

 

פרטיות ואבטחת מידע

 

 1. נוסף לתנאים ולהגבלות אלה, השימוש שלך באתר ו/או בשירותים כפופים גם למדיניות הפרטיות שלנו, אשר מספקת לך מידע בדבר המדיניות והנהלים לגבי איסוף, שימוש וחשיפה של מידע שאנו מקבלים בעת גלישה ושימוש בשירותים באתר שלנו, 
 2. למרות שיקב גלאי  מקיימת אמצעים סבירים על מנת לשמור ולאבטח את פרטי החשבון שלך, בכל הנוגע לגישה של המשתמש לאתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה מפני חשיפה שנגרמה בשל עבירות מזיקות, ולכן לא נהיה אחראים לנזקים כלשהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים אשר נגרמו על ידי המשתמש בגין חשיפה כזו של תוכן החשבון או מידע לגבי המשתמש. 

 

שינוי תנאים

 

 1. יקב גלאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולבצע שינויים בהסכם זה ו/או בנספחיו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר כי למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי יקב גלאי, בגין שינוי כאמור. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 2. שינויים ו/או עדכונים שיעשו בתנאי שימוש אלו יכנסו לתוקף החל מיום תאריך העדכון. מובהר כי הזמנה אשר בוצעה טרם תאריך השינוי כאמור תתבצע בהתאם להוראות תנאי השימוש אשר היו רלוונטיים ביום ביצוע ההזמנה.

 

ברירת דין וסמכות שיפוט

 

 1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר לגולש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר-שבע ו/או אשקלון.מדיניות פרטיות

יקב גלאי


עדכון אחרון בוצע 01.01.2021


 • מבוא

 

 1. אתר האינטרנט  www.galaiwinery.co.il שבבעלות ובניהולו יקב גלאי (להלן: “האתר”) מכבד את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש” או “אתה”) ומחויב לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש כאמור.
 2. מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט למשתמש את מדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמש האתר במידע הנמסר לו על ידי המשתמש או הנאסף על ידו, במסגרת שימוש המשתמש באתר.
 3. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחסת, כמובן, גם לנשים.


 • המידע הנאסף ודרכי איסופו

 

 1. השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל לצורך מתן שירות לקוחות, מכירה דיגיטלית, יצירת קשר וכדומה). בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. שדות החובה למילוי יסומנו במפורש.
 2. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים.
 3. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך והסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.


 • רישום לשירותים

 

 1. ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לאתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהנך מורשה כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.
 2. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר על פי דין ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות האתר ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. מובהר בזאת כי, אינך נדרש על פי חוק למסור מידע לאתר, וכי העברת מידע על ידך לאתר נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ונציגיו בנושא.


 • השימוש במידע

 

האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנאסף על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

 

 1. משיכה אוטומטית של המידע המזהה בתוך האתר לשם שימוש מהיר יותר בעבור המשתמש;
 2. שימוש תקין בשירותים השונים באתר;
 3. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 4. התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך
 5. כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים למטרות אלו.


 • מסירת מידע לצד ג’

 

האתר לא יעביר לצד ג’ את פרטיך והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים או במקרים דומים להם:

 

 1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך;
 2. כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’;
 3. כאשר העברת המידע הינה לצג ג’ המהווה ספק משנה לאתר המספק את השירותים שהזמנת באתר;
 4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או הנהלתו אשר תחייב חשיפת פרטיך;
 5. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 6. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך;
 7. בכל מקרה בו יסבור האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי;
 8. במקרה בו האתר יימכר, יעביר ו/או יתמזג או שבו תועבר פעילותו, בכל דרך שהיא, לתאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את ההוראות המנויות במדיניות הפרטיות (או הוראות מחמירות לא פחות) ויפעל בהתאם להוראות כל דין;
 9. האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשיו, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית. העברת פרטיך המזהים למפרסמים, תעשה רק על ידי קבלת אישורך לכך.


 • קבצי Cookie

 

 1. האתר משתמש בקבצי מידע “קוקיות” (Cookies). קבצים אלו מסייעים לתפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולשפר את חווית השימוש ולצורכי אבטחת מידע. כך למשל, ה- Cookies מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.
 2. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה Cookies-,דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 3. חלק מקבצי ה-Cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קבצי הCookies -, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.


 • אבטחת מידע

 

האתר נוקט באמצעים מקובלים בתעשייה לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ובהתאם לתקנים הנהוגים, על מנת לאבטח את האתר ואת דרכי ההתקשרות דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד חדירה בלתי מורשית; על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לעיל, האתר אינו יכול להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחת המידע ושמירתו ואינו מתחייב שהאתר או השימוש בו יהיו חסינים לאי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר, למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.


 • תיקון ועדכון מידע המשתמש

 

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר האתר ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתנאי השימוש.


 • הדין החל

 

הדינים אשר יחולו על מדיניות פרטיות זו הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר למשתמש, העולה מהסכם זה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר-שבע ו/או אשקלון.


 • יצירת קשר

 

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא, ניתן להיכנס ל-“התקשרות” באתר.


 • שינויים במדיניות הפרטיות

 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

ברוכים הבאים

לאתר הבית של יקב גלאי GALAI

הכניסה לאתר מגיל 18 ומעלה

אזהרה: חלק מהמוצרים המופיעים ומוצעים למכירה באתר זה מכילים אלכוהול. מומלץ להימנע משתיה מופרזת.
צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.